Hàm import cơ sở dữ liệu vào MySQL

Nếu bạn biết thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu nhưng không có cách nào để import database thì bạn có thể sử dụng hàm PHP để nhập cơ sở dữ liệu vào MySQL Server. <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>MySQL Tools by Lai Dinh Cuong</title> </head> <body> <?php /** * Imports a…

Xem thêm →
Thêm tham số tùy chỉnh cho phân trang

Khi sử dụng phân trang tùy chỉnh cho một danh sách nào đó hiển thị trong trang single hoặc trang archive. Chúng ta sẽ không sử dụng tham số paged thông thường, thay vào đó mình sẽ truyền vào tham số pagi để sử dụng. add_filter( 'hocwp_theme_paginate_links_args', function ( $args ) { if ( is_author()…

Xem thêm →
Hàm lấy user theo số lượng bài viết sử dụng $wpdb

Truy vấn người dùng theo số lượng bài viết, sắp xếp từ cao đến thấp, có thể tìm kiếm theo display_name hoặc user_login. public function get_users_by_post_count( $post_type = 'post', $number = 5, $search = '', $role = 'agent' ) { global $wpdb; $sql = "SELECT {$wpdb->users}.ID, p.post_count FROM {$wpdb->users}"; $sql .= " LEFT JOIN (…

Xem thêm →
Làm slide hình ảnh chạy sang trái phải đơn giản

Trong ví dụ này, mình có hơn 10 hình ảnh hiển thị theo chiều ngang, trong màn hình chỉ có thể hiển thị 10 hình ảnh mà thôi, hoặc thậm chí hiển thị ít hơn. Những hình ảnh còn lại sẽ nằm bên ngoài container, để xem được các hình ẩn này mình sẽ dùng…

Xem thêm →
Cài đặt Object Cache với Redis trên plugin Litespeed Cache
Cài đặt Object Cache với Redis trên plugin Litespeed Cache

Nếu bạn đang sử dụng plugin Litespeed Cache, phần Object Cache không kích hoạt hoặc kích hoạt sai thì sẽ thấy thông báo: LSCache caching functions on this page are currently unavailable! Trạng thái kiểm tra kết nối của Object Cache sử dụng Memcached hoặc Redis là Thất bại. Trong bài viết này mình sẽ…

Xem thêm →
Khởi tạo slick, sự kiện on init và cập nhật tham số sau khi slide đã khởi tạo

Slick là plugin jQuery cho phép bạn tạo ra slide carousel một cách nhanh chóng. Bên dưới là ví dụ cách khởi tạo slick, gọi sự kiện init và thiết lập lại tham số tùy chọn sau khi slide đã khởi tạo. (function () { let elements = $(".flexslider .slides"), settings = { autoplay: true,…

Xem thêm →
Kết nối internet Việt Nam đi quốc tế bị ảnh hưởng do đứt cáp quang biển ở Biển Đỏ
Đứt cáp quang biển ở Biển Đỏ

Trong tuần qua, ít nhất 4 tuyến cáp quang biển chịu trách nhiệm truyền tải 97% lưu lượng internet đã bị hỏng tại Biển Đỏ. Các nhà cung cấp viễn thông đang báo cáo nhưng sự bất ổn tại Yemen đã làm ngăn cản các nhà khai thác sửa chữa chúng. HGC Communications, một nhà…

Xem thêm →
Xóa các scripts của WooCommerce trên các trang khác nhau

Nếu bạn muốn tăng tốc trang web của mình khi sử dụng WooCommerce, bạn có thể sử dụng hàm điều kiện để loại bỏ các style và script được tạo ra bởi plugin WooCommerce. /** * Manage WooCommerce styles and scripts. */ function grd_woocommerce_script_cleaner() { // Remove the generator tag remove_action( 'wp_head', array( $GLOBALS['woocommerce'], 'generator'…

Xem thêm →
Dữ liệu đơn vị hành chính Việt Nam đến cấp quận huyện, phường xã
Địa giới hành chính Việt Nam đến cấp xã

Chia sẻ dữ liệu địa giới hành chính của Việt Nam (đơn vị hành chính Việt Nam), chi tiết từ cấp tỉnh thành phố đến cấp quận huyện, phường xã. Nếu bạn nào đang làm web mà cần đụng tới dữ liệu địa giới hành chính thì có thể tải về để dùng, bản cập…

Xem thêm →
Cho phép tải lên các file có đuôi khác nhau trên WordPress

Mặc định WordPress sẽ chỉ cho phép tải lên các đuôi tập tin cho sẵn. Nếu bạn muốn bổ sung thêm các đuôi mở rộng khác thì có thể áp dụng bộ lọc upload_mimes. function hocwp_font_demo_upload_mimes( $mime_types ) { $mime_types['svg'] = 'image/svg+xml'; $mime_types['ttf'] = 'application/x-font-ttf'; $mime_types['otf'] = 'application/x-font-opentype'; $mime_types['woff'] = 'application/font-woff'; $mime_types['woff2'] = 'pplication/font-woff2'; $mime_types['eot']…

Xem thêm →
Class chuyển nội dung bài viết thành giọng đọc file audio mp3

Class bên dưới sẽ mô tả cách chuyển nội dung bài viết thành giọng đọc (Text to Speech, Content to Speech). <?php defined( 'ABSPATH' ) || exit; class CTS_Text_To_Speech { public $api_key; public $voice_id; public $text; public $error; public $response; private $voice; public function __construct( $api_key, $voice_id, $text ) { $this->set_api_key( $api_key ); $this->set_voice_id( $voice_id…

Xem thêm →
Thêm column và sortable column vào bảng thành viên

Nếu bạn muốn thêm một cột bất kỳ vào bảng danh sách người dùng, bạn có thể tham khảo đoạn code bên dưới. function hpxf_manage_users_sortable_columns_filter( $column ) { $column['date'] = 'date'; $column['collections'] = 'collections'; $column['posts'] = 'posts'; $column['forum_posts'] = 'forum_posts'; $column['media_files'] = 'media_files'; $column['description'] = 'description'; return $column; } add_filter( 'manage_users_sortable_columns', 'hpxf_manage_users_sortable_columns_filter' ); function hpxf_manage_users_columns_filter(…

Xem thêm →
Sử dụng AJAX trong WordPress

AJAX là chữ viết tắt của cụm từ Asynchronous Javascript and XML. AJAX là phương thức trao đổi dữ liệu với máy chủ và cập nhật một hay nhiều phần của trang web, hoàn toàn không reload lại toàn bộ trang. AJAX được viết bằng Javascript chạy trên client, tức là mỗi browser sẽ chạy…

Xem thêm →
Singleton trong PHP

Đôi khi bạn muốn tạo 1 class nhưng không cho phép nó được khởi tạo nhiều lần, mà class này chỉ được khởi tạo 1 lần và dùng đi dùng lại thì bạn hãy tìm từ khóa Singleton. /** * The Singleton class defines the `GetInstance` method that serves as an * alternative to constructor…

Xem thêm →
Quy tắc đặt tên trong Javascript

Quy tắc đặt tên áp dụng trong khi viết mã Javascript. // Naming Rules in Javascript // Variables let fullName = "Lai Dinh Cuong"; // Boolean variables let isStudent = false; let hasMoney = false; // Functions function getInfo() { return "ABC"; } // Constants const HEIGHT = 1720; const BIRTH_DAY = 19900924; // Classes…

Xem thêm →
Thêm column và sortable column vào bảng danh sách bài viết

Đoạn code ví dụ cách thêm column và sortable column vào bảng quản lý danh sách bài viết trong admin. add_filter( 'manage_posts_columns', 'hocwp_theme_custom_post_columns_filter' ); function hocwp_theme_custom_post_columns_filter( $columns ) { $date = $columns['date']; unset( $columns['date'] ); $columns['type'] = __( 'Type', 'rentinsingapore' ); $columns['date'] = $date; return $columns; } add_action( 'manage_posts_custom_column', 'hocwp_theme_custom_post_column_action', 10, 2 ); function hocwp_theme_custom_post_column_action(…

Xem thêm →
Cách bật ionCube Loader PHP Extension trên cPanel
Hướng dẫn kích hoạt ionCube Loader PHP Extension

Khi bạn mua giao diện hoặc plugin thì lâu lâu sẽ có một số sản phẩm yêu cầu gói mở rộng ionCube Loader để hoạt động. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách bật ionCube Loader PHP Extension trên cPanel. Cách bật ionCube Loader PHP Extension trên cPanel Cái này cũng…

Xem thêm →
Ví dụ code form thanh toán Stripe
Ví dụ Stripe payment form

Nếu bạn đang làm code thanh toán qua Stripe, bạn muốn tùy chỉnh form thanh toán thì có thể tham khảo tài liệu của nhà cung cấp. Ví dụ: https://stripe.dev/elements-examples/ Trong này có nhiều kiểu form cho bạn tùy chọn. Có thể áp dụng form nhập thẻ Visa/Debit chung trong 1 trường hoặc tách các…

Xem thêm →
Truy vấn lấy giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trong bảng meta WordPress

Trong ví dụ này, mình có một cột meta_key có giá trị là rent, và một cột meta_value có giá trị là con số với kiểu dữ liệu là LONGTEXT. Các đối tượng rent sẽ chứa một con số thực thể hiện giá cho thuê. Để lấy được giá cao nhất và giá thấp nhất,…

Xem thêm →
Mã điện thoại quốc tế và Việt Nam bằng PHP

Danh sách mã quốc gia và mã điện thoại của 252 quốc gia trên toàn thế giới bằng PHP. $country_list = array( "AF" => array("name" => "Afghanistan", "phone" => 93), "AX" => array("name" => "Aland Islands", "phone" => 358), "AL" => array("name" => "Albania", "phone" => 355), "DZ" => array("name" => "Algeria", "phone" => 213),…

Xem thêm →