Chụp hình thẻ DIV hoặc thẻ HTML bất kỳ với HTML2CANVAS

Đoạn code PHP ví dụ cách sử dụng html2canvas để chụp hình thẻ div với id là capture:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Capture HTML tag</title>
  <?php
  $width = 100;
  $height = 'auto';

  $s = 60;

  $fontfile = __DIR__ . '/font.ttf';

  $actual_link = ( empty( $_SERVER['HTTPS'] ) ? 'http' : 'https' ) . "://$_SERVER[HTTP_HOST]$_SERVER[REQUEST_URI]";

  $base_url = dirname( $actual_link );

  $fonturl = $base_url . '/' . basename( $fontfile );

  $font_name = 'Agenda';

  $x = 50;
  $y = 150;
  $t = 'Agenda Fantasy Halloween Font';

  $color = '#000';
  $bg  = 'transparent';

  $css = "@font-face{font-family:'$font_name';src:url('$fonturl') format('truetype')}";
  ?>
  <style>
    body {
      margin: 0;
      font-family: '<?php echo $font_name; ?>';
    }

    h1,
    h2,
    h3,
    h4,
    h5,
    h6 {
      margin: 0;
    }

    h6 {
      font-size: 18px;
      margin-bottom: 10px;
    }

    body * {
      box-sizing: border-box;
    }

    <?php echo $css; ?>
  </style>
</head>
<body>
<?php
if ( is_numeric( $width ) ) {
  if ( $width == 100 ) {
    $width .= '%';
  } else {
    $width .= 'px';
  }
}

if ( is_numeric( $height ) ) {
  $height .= 'px';
}

$style = sprintf( 'font-size: %s; padding: %s; width: %s; height: %s; background-color: %s', $s . 'px', $x . 'px ' . $y . 'px', $width, $height, 'transparent' );
?>
<div id="capture" style="<?php echo $style; ?>">
  <h6>
    <em>Example by <span style="font-family: Tahoma;">ldcuong.com</span></em>
  </h6>
  <h2 style="font-family: '<?php echo $font_name; ?>';"
    title="Normal font text"><?php echo $t; ?></h2>
</div>
<script src="html2canvas.min.js"></script>
<script>
  if ("function" === typeof html2canvas) {
    html2canvas(document.querySelector("#capture"), {
      allowTaint: true,
      useCORS: true,
      backgroundColor: null,
      removeContainer: true
    }).then(canvas => {
      document.body.appendChild(canvas);
      const imageURL = canvas.toDataURL("image/png");
      // Create a temporary link element
      const link = document.createElement("a"),
        img = document.createElement("img");
      link.href = imageURL;
      img.src = link.href;
      link.download = "captured_image.png";
      link.title = "Download image";
      img.alt = link.title;
      link.appendChild(img);

      // Simulate a click on the link to trigger the download
      document.body.appendChild(link);
    });
  }
</script>
</body>
</html>

 

Bên dưới là hình ảnh kết quả của đoạn code bên trên:

Chụp ảnh thẻ div với html2canvas
Chụp ảnh thẻ div với html2canvas
5/5 - (1 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.