Thêm column và sortable column vào bảng danh sách bài viết

Đoạn code ví dụ cách thêm column và sortable column vào bảng quản lý danh sách bài viết trong admin.

add_filter( 'manage_posts_columns', 'hocwp_theme_custom_post_columns_filter' );
function hocwp_theme_custom_post_columns_filter( $columns ) {
  $date = $columns['date'];
  unset( $columns['date'] );
  $columns['type'] = __( 'Type', 'rentinsingapore' );

  $columns['date'] = $date;

  return $columns;
}

add_action( 'manage_posts_custom_column', 'hocwp_theme_custom_post_column_action', 10, 2 );
function hocwp_theme_custom_post_column_action( $column, $post_id ) {
  switch ( $column ) {
    // display a thumbnail photo
    case 'type' :
      $type = get_post_meta( $post_id, 'type', true );

      if ( empty( $type ) ) {
        $type = 'room';
      }

      echo $type;
      break;
  }
}

add_filter( 'manage_edit-post_sortable_columns', 'hocwp_theme_custom_post_sortable_columns_filter' );
function hocwp_theme_custom_post_sortable_columns_filter( $columns ) {
  $columns['type'] = 'type';

  return $columns;
}

add_action( 'pre_get_posts', 'hocwp_theme_custom_sort_post_column' );
function hocwp_theme_custom_sort_post_column( $query ) {
  if ( ! is_admin() ) {
    return;
  }

  $orderby = $query->get( 'orderby' );

  if ( 'type' == $orderby ) {
    $query->set( 'meta_key', 'type' );
    $query->set( 'orderby', 'meta_value' );
  }
}

Thêm đoạn code bên trên vào tập tin functions.php của giao diện hoặc plugin.

Thêm column và sortable column vào bảng danh sách bài viết

Trong ví dụ bên trên, cột Type sẽ được thêm vào bảng danh sách bài viết. Khi nhấn chuột vào cột Type sẽ sắp xếp danh sách theo giá trị của cột.

Ở đây, tên cột sắp xếp đặt trùng với tên meta key lưu trong cơ sở dữ liệu nên giá trị type của tham số orderby và trường thiết lập meta_key của query là giống nhau.

Ví dụ này chỉ áp dụng cho post_typepost. Đối với page và các custom post type khác thì các hook sẽ thay đổi một chút thì mới có thể hoạt động.

Nếu chỉ áp dụng cho post type là post (bài viết) thì sử dụng các hook sau:

//add_filter( 'manage_posts_columns', array( $this, 'manage_posts_columns_filter' ), 99, 2 );
//add_action( 'manage_posts_custom_column', array( $this, 'manage_posts_custom_column_action' ), 99, 2 );
//add_filter( 'manage_edit-post_sortable_columns', 'hocwp_theme_custom_post_sortable_columns_filter' );

Nếu áp dụng thêm column cho tất cả các post type, bao gồm: post, page và custom post type thì áp dụng như code bên dưới:

<?php
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
  exit; // Exit if accessed directly
}

class Content_To_Speech_Post_Columns {
  public function __construct() {
    $post_type = Content_To_Speech_Global()->get_option( 'post_type' );

    if ( is_array( $post_type ) ) {
      foreach ( $post_type as $pt ) {
        add_filter( 'manage_' . $pt . '_posts_columns', array( $this, 'manage_posts_columns_filter' ), 99, 2 );

        add_action( 'manage_' . $pt . '_posts_custom_column', array(
          $this,
          'manage_posts_custom_column_action'
        ), 99, 2 );

        add_filter( 'manage_edit-' . $pt . '_sortable_columns', array(
          $this,
          'manage_posts_sortable_columns_filter'
        ) );
      }
    }

    add_action( 'pre_get_posts', array( $this, 'pre_get_posts_action' ) );
  }

  public function pre_get_posts_action( $query ) {
    if ( is_admin() && $query instanceof WP_Query ) {
      global $pagenow;

      if ( 'edit.php' == $pagenow ) {
        $by  = $_GET['orderby'] ?? '';
        $order = $_GET['order'] ?? 'DESC';

        if ( 'audio_file' == $by ) {
          $query->set( 'meta_key', CTS_CONST()::PM_AUDIO_FILE );
          $query->set( 'orderby', 'meta_value' );
          $query->set( 'order', $order );
        }
      }
    }
  }

  public function manage_posts_sortable_columns_filter( $columns ) {
    $columns['audio_file'] = 'audio_file';

    return $columns;
  }

  public function manage_posts_columns_filter( $posts_columns ) {
    $date = $posts_columns['date'] ?? '';
    unset( $posts_columns['date'] );
    $posts_columns['audio_file'] = __( 'Audio File', CTS_CONST()::TEXT_DOMAIN );

    if ( ! empty( $date ) ) {
      $posts_columns['date'] = $date;
    }

    return $posts_columns;
  }

  public function manage_posts_custom_column_action( $column_name, $post_id ) {
    if ( 'audio_file' == $column_name ) {
      $file = get_post_meta( $post_id, CTS_CONST()::PM_AUDIO_FILE, true );

      if ( empty( $file ) ) {
        ?>
        <button type="button"
            class="button button-primary" data-ajax-button="1" data-do-action="generate_audio_file"
            data-id="<?php echo esc_attr( $post_id ); ?>"><?php _e( 'Create Audio File', CTS_CONST()::TEXT_DOMAIN ); ?></button>
        <?php
      } else {
        Content_To_Speech_Global()->audio_html( $post_id );
        ?>
        <button type="button" class="button button-secondary play-audio"
            data-target="Audio<?php echo esc_attr( $post_id ); ?>"><span
              class="dashicons dashicons-controls-play"></span></button>
        <button type="button"
            class="button button-primary" data-ajax-button="1" data-do-action="generate_audio_file"
            data-id="<?php echo esc_attr( $post_id ); ?>"><?php _e( 'Update Audio File', CTS_CONST()::TEXT_DOMAIN ); ?></button>
        <?php
      }
    }
  }
}

new Content_To_Speech_Post_Columns();

 

5/5 - (2 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.