Singleton trong PHP

Đôi khi bạn muốn tạo 1 class nhưng không cho phép nó được khởi tạo nhiều lần, mà class này chỉ được khởi tạo 1 lần và dùng đi dùng lại thì bạn hãy tìm từ khóa Singleton.

/**
 * The Singleton class defines the `GetInstance` method that serves as an
 * alternative to constructor and lets clients access the same instance of this
 * class over and over.
 */
class Singleton {
  /**
   * The Singleton's instance is stored in a static field. This field is an
   * array, because we'll allow our Singleton to have subclasses. Each item in
   * this array will be an instance of a specific Singleton's subclass. You'll
   * see how this works in a moment.
   */
  private static $instance = null;

  /**
   * The Singleton's constructor should always be private to prevent direct
   * construction calls with the `new` operator.
   */
  protected function __construct() {
  }

  /**
   * Singletons should not be cloneable.
   */
  protected function __clone() {
  }

  /**
   * Singletons should not be restorable from strings.
   */
  public function __wakeup() {
    throw new \Exception( "Cannot unserialize a singleton." );
  }

  /**
   * This is the static method that controls the access to the singleton
   * instance. On the first run, it creates a singleton object and places it
   * into the static field. On subsequent runs, it returns the client existing
   * object stored in the static field.
   *
   * This implementation lets you subclass the Singleton class while keeping
   * just one instance of each subclass around.
   */
  public static function get_instance(): Singleton {
    if ( ! ( self::$instance instanceof self ) ) {
      self::$instance = new self();
    }

    return self::$instance;
  }

  /**
   * Finally, any singleton should define some business logic, which can be
   * executed on its instance.
   */
  public function some_function() {
    // ...
  }
}

/**
 * The client code.
 */
function client_call_code() {
  $s1 = Singleton::get_instance();
  $s2 = Singleton::get_instance();

  if ( $s1 === $s2 ) {
    return "Singleton works, both variables contain the same instance.";
  }

  return "Singleton failed, variables contain different instances.";
}

error_log( client_call_code() );

Ok, như vậy bạn không thể khởi tạo new Singleton() cho các biến mà chỉ có thể dùng thông qua hàm Singleton::get_instance(). Dù bạn có gọi bao nhiêu lần thì đối tượng Singleton cũng chỉ là duy nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.