Quy tắc đặt tên trong Javascript

Quy tắc đặt tên áp dụng trong khi viết mã Javascript.

// Naming Rules in Javascript

// Variables
let fullName = "Lai Dinh Cuong";

// Boolean variables
let isStudent = false;
let hasMoney = false;

// Functions
function getInfo() {
  return "ABC";
}

// Constants
const HEIGHT = 1720;
const BIRTH_DAY = 19900924;

// Classes
class SleepCalculator {
  constructor(bedtime, wakeupTime) {
    this.bedtime = bedtime;
    this.wakeupTime = wakeupTime;
  }

  getInfo() {
    return [
      this.bedtime,
      this.wakeupTime
    ]
  }
}

let calculator = new SleepCalculator("21:45", "05:30");
console.log(calculator.getInfo());

// Private functions
class Cat {
  constructor(name, color, numLegs) {
    this.name = name;
    this.color = color;
    this.numLegs = numLegs;
    this.detail = this._getName();
  }

  _getName() {
    return this.name + ", legs: " + this.numLegs + ", color: " + this.color;
  }
}

let cat = new Cat("Tom", "white", 4);
console.log(cat);

 

5/5 - (1 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.