Những câu lệnh hữu ích khi dùng AutoIt

AutoIt là một ngôn ngữ lập trình rất dễ học và dễ sử dụng. Bạn có thể sử dụng AutoIt để viết ra những tiện ích nhỏ để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Gửi lệnh nhận tổ hổ phím Alt + F4:

Send("!+{F4}",0)

Gửi lệnh tổ hợp phím Ctrl + F4:

Send("^!{F4}")

Khai báo một hàm:

Func _Terminate()
  Exit
EndFunc

Chọn tất cả:

Send("^a")

Nhấn chuột trái tại một điểm:

MouseClick("left", 100, 413)

Kéo thanh cuộn xuống dưới:

MouseWheel("down", 1)

Gọi một hàm callback khi nhấn hotkey:

HotKeySet("{ESC}", "_Terminate")

Hiển thị hộp thông báo:

MsgBox($flag, $title, $message, $timeout)

Hiển thị thông báo lỗi:

ShowErrorMessage($PROJECT_NAME & " is running! This is a singleton application.")

Khai báo hằng số:

Const $PROJECT_NAME = "CTR Bot"

Đoạn code thường dùng mở đầu chương trình:

#Region
#AutoIt3Wrapper_Icon=icon.ico
#AutoIt3Wrapper_UseUpx=Y
#EndRegion
;#NoTrayIcon

#include <Misc.au3>
#include <IE.au3>
#include <Array.au3>
#include <MsgBoxConstants.au3>
#include <WinAPI.au3>
#include <Constants.au3>
#include <WindowsConstants.au3>
#include <AutoItConstants.au3>

#Region Options
Opt("MustDeclareVars", 1)
Opt("WinTitleMatchMode", 2)
Opt("GUICloseOnESC", 0)
Opt("GUIOnEventMode", 1)
#EndRegion

Khai báo mảng toàn cục:

Global $listBrowsers = ["firefox", "browser", "chrome", "edge"]

Tạo số ngẫu nhiên:

$randomKey = Random(0, 2, 1)

Đếm mảng:

UBound($listBrowsers)

Mở một phần mềm có sẵn:

ShellExecute($browser, $GOOGLE_URL)

Chọn trình duyệt từ mảng, kiểm tra trình duyệt có tồn tại, nếu có thì mở trình duyệt theo đường dẫn nhập sẵn, thực hiện click chuột, gửi từ khóa, kéo thanh cuộn xuống và đóng tab hiện tại cũng như cố đóng trình duyệt:

Local $handleClass = "[CLASS:" & $browserName & "]"

WinWait($handleClass, "", 2)

Local $hasBrowser = WinGetHandle($handleClass)

If $hasBrowser Then
  Local $hwnd = WinActivate($hasBrowser)

  WinWaitActive($hwnd, "", "")

  WinSetState($hWnd, "", @SW_MAXIMIZE )

  Sleep(1000)

  Local $random = Random(0, UBound($listKeywords) - 1, 1)

  $random = Int($random)

  Local $keyword = $listKeywords[$random]
  MouseClick("left", 100, 413)
  ;Send("^a")
  Send($keyword)
  Sleep(500);
  Send("{enter}")
  Sleep(1000)
  Local $deskSize = WinGetPos("Program Manager")

  Local $i = 0
  While($i < 15)
    MouseWheel("down", 1)
    Sleep(500)
    $i = $i + 1
  WEnd
  Sleep(500)
  MouseClick("left", 410, 892)
  Sleep(2000)
  $i = 0;
  While($i < 3)
    MouseWheel("down", 1)
    Sleep(500)
    $i = $i + 1
  WEnd
  Sleep(2000)
  Send("^w")
  
  ; Send Ctrl + F4 to close current tab
  Send("^!{F4}")
  Sleep(500)
  Send("^!{F4}")
  Sleep(500)
  
  ; Send Alt + F4 to close browser
  Send("!+{F4}",0)
EndIf

 

5/5 - (2 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.