tài khoản

Tự động đăng nhập admin bằng ID tài khoản
Đăng nhập admin WordPress

Có đôi lúc bạn biết ID của người dùng hoặc tên tài khoản người dùng nhưng lại không nhớ mật khẩu. Bạn có thể sử dụng cách khôi phục mật khẩu. Tuy nhiên, nếu bạn là một người khác, và bạn chỉ muốn tự động đăng nhập admin bằng ID tài khoản, không cần phải…

Xem thêm →