Meta Query bài viết có ngày tháng nằm trong khoảng thời gian

$item = array(
  'relation' => 'AND',
  array(
    'relation' => 'OR',
    array(
      'relation' => 'OR',
      array(
        'key'   => $key . '_from',
        'compare' => 'NOT EXISTS'
      ),
      array(
        'key'  => $key . '_from',
        'value' => ''
      ),
      array(
        'key'  => $key . '_from',
        'value' => 0,
        'type' => 'NUMERIC'
      ),
    ),
    array(
      'relation' => 'AND',
      array(
        'key'   => $key . '_from',
        'compare' => 'EXISTS'
      ),
      array(
        'key'   => $key . '_from',
        'value'  => $ts,
        'compare' => '<=',
        'type'  => 'NUMERIC'
      )
    )
  ),
  array(
    'relation' => 'OR',
    array(
      'relation' => 'OR',
      array(
        'key'   => $key . '_to',
        'compare' => 'NOT EXISTS'
      ),
      array(
        'key'  => $key . '_to',
        'value' => ''
      ),
      array(
        'key'  => $key . '_to',
        'value' => 0,
        'type' => 'NUMERIC'
      ),
    ),
    array(
      'relation' => 'AND',
      array(
        'key'   => $key . '_to',
        'compare' => 'EXISTS'
      ),
      array(
        'key'   => $key . '_to',
        'value'  => $ts,
        'compare' => '>=',
        'type'  => 'NUMERIC'
      )
    )
  )
);

$meta_query[] = $item;

Có 2 trường meta để đặt thời gian bài viết có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày đến ngày. Nếu người dùng chọn cả 2 thì lấy bài viết trong khoảng thời gian này. Nếu người dùng chọn 1 trong 2 thì lấy bài viết bắt đầu từ ngày hoặc đến ngày.

5/5 - (1 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.