Hàm import cơ sở dữ liệu vào MySQL

Nếu bạn biết thông tin kết nối đến cơ sở dữ liệu nhưng không có cách nào để import database thì bạn có thể sử dụng hàm PHP để nhập cơ sở dữ liệu vào MySQL Server.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>MySQL Tools by Lai Dinh Cuong</title>
</head>
<body>
<?php
/**
 * Imports a large .sql file into a MySQL database.
 *
 * @param string $filePath Path to the .sql file.
 * @param array $dbConfig Database configuration array with keys: host, username, password, database.
 *
 * @return bool True on success, false on failure.
 */
function importLargeSqlFileToMySQL( $filePath, $dbConfig ) {
  $db_host = $dbConfig['host'] ?? '';

  if ( empty( $db_host ) ) {
    $db_host = 'localhost';
  }

  // Create a new PDO instance
  $dsn = "mysql:host={$db_host};dbname={$dbConfig['database']};charset=utf8";

  try {
    $pdo = new PDO( $dsn, $dbConfig['username'], $dbConfig['password'], [
      PDO::ATTR_ERRMODE      => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
      PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
    ] );
  } catch ( PDOException $e ) {
    die( 'Connection failed: ' . $e->getMessage() );
  }

  // Ensure the file exists
  if ( ! file_exists( $filePath ) ) {
    die( 'File not found: $filePath' );
  }

  // Open the SQL file
  $handle = fopen( $filePath, 'r' );

  if ( $handle === false ) {
    die( 'Failed to open file: $filePath' );
  }

  // Read and execute the file line by line
  $query = '';

  try {
    $pdo->beginTransaction();

    while ( ( $line = fgets( $handle ) ) !== false ) {
      $trimmedLine = trim( $line );

      // Skip comments and empty lines
      if ( empty( $trimmedLine ) || strpos( $trimmedLine, '--' ) === 0 || strpos( $trimmedLine, '/*' ) === 0 || strpos( $trimmedLine, '//' ) === 0 ) {
        continue;
      }

      // Append line to current query
      $query .= $line;

      // If query ends with a semicolon, execute it
      if ( substr( trim( $query ), - 1 ) === ';' ) {
        // Check if the query is a CREATE TABLE statement
        if ( preg_match( '/CREATE TABLE `?(\w+)`?/', $query, $matches ) ) {
          $tableName = $matches[1];
          // Drop the table if it exists
          $pdo->exec( "DROP TABLE IF EXISTS `$tableName`" );
        }

        try {
          $pdo->exec( $query );
        } catch ( PDOException $e ) {
          // Log error and continue
          echo 'Error executing query: ' . $e->getMessage() . "\n";
        }

        $query = ''; // Reset query
      }
    }

    $pdo->commit();

    fclose( $handle );

    return true;
  } catch ( PDOException $e ) {
    if ( $pdo->inTransaction() ) {
      $pdo->rollBack();
    }

    // Query to get the size of the database
    $sql = "SELECT table_schema AS `Database`, 
          SUM(data_length + index_length) AS `Size` 
      FROM information_schema.tables 
      WHERE table_schema = :database 
      GROUP BY table_schema";

    $size = false;

    try {
      $stmt = $pdo->prepare( $sql );
      $stmt->bindParam( ':database', $dbConfig['database'], PDO::PARAM_STR );
      $stmt->execute();
      $result = $stmt->fetch();
      $size  = $result ? (float) $result['Size'] : 0;
    } catch ( PDOException $e ) {
      die( 'Failed to get database size: ' . $e->getMessage() );
    }

    fclose( $handle );

    if ( $size ) {
      return true;
    } else {
      die( 'Import failed: ' . $e->getMessage() );
    }
  }
}

// Example usage
$dbConfig = [
  'host'   => $_GET['db_host'] ?? '',
  'username' => $_GET['db_user'] ?? '',
  'password' => $_GET['db_password'] ?? '',
  'database' => $_GET['db_name'] ?? '',
];

$filePath = $_GET['file'] ?? '';

if ( empty( $filePath ) || ! file_exists( $filePath ) ) {
  $filePath = 'database.sql';
}

if ( importLargeSqlFileToMySQL( $filePath, $dbConfig ) ) {
  echo 'Import successful!';
} else {
  echo 'Import failed.';
}
?>
</body>
</html>

 

5/5 - (1 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.