Tạo Flex Block mới kế thừa từ Flex Block có sẵn của tagDiv Composer

Yêu cầu của công việc là kế thừa lại một Flex Block của tagDiv Composer. Tùy chỉnh lại query bài viết theo nhu cầu riêng.

Kế thừa tagDiv Flex Block
Kế thừa tagDiv Flex Block

 

<?php
defined( 'ABSPATH' ) || exit;

add_action( 'tdc_init', function () {
  new td_api_featured_plugin();
}, 11 );

add_filter( 'td_data_source_blocks_query_args', function ( $args, $atts ) {
  if ( is_array( $atts ) && isset( $atts['block_type'] ) && 'td_flex_block_featured' == $atts['block_type'] ) {
    $args['block_featured'] = 1;
  }

  return $args;
}, 10, 2 );

class td_api_featured_plugin {
  var $plugin_url = '';
  var $plugin_path = '';

  function __construct() {
    $this->plugin_url = Font_Project()->get_base_url() . '/custom/td-block'; // path used for elements like images, css, etc which are available on end user
    $this->plugin_path = Font_Project()->get_base_dir() . '/custom/td-block'; // used for internal (server side) files

    // frontend css
    add_action( 'wp_enqueue_scripts', function () {
      wp_enqueue_style( 'td-block-featured-style', $this->plugin_url . '/css/style.css' );
    } );

    //hook used to add or modify items via Api
    add_action( 'tdc_loaded', function () { //add the api code inside this function
      $defaults = td_api_module::get_by_id( 'td_module_flex_1' );

      // Add a new module
      td_api_module::add( 'td_module_flex_featured',
        wp_parse_args( array(
          'file'      => $this->plugin_path . '/modules/td_module_flex_custom.php',
          'text'      => __( 'Module Flex Featured', Font_Project_Constants::TEXT_DOMAIN ),
          'used_on_blocks' => array( 'td_module_flex_featured' ),
        ), $defaults )
      );

      $defaults = td_api_block::get_by_id( 'td_flex_block_1' );

      // Add a new block
      td_api_block::add( 'td_flex_block_featured',
        wp_parse_args( array(
          'file' => $this->plugin_path . '/shortcodes/td_flex_block_custom.php',
          "name" => __( 'Flex Block Featured', Font_Project_Constants::TEXT_DOMAIN ),
          "base" => 'td_flex_block_featured',
          "class" => 'td_flex_block_featured'
        ), $defaults )
      );
    } );
  }

}

 

5/5 - (1 bình chọn)

Lại Đình Cường

Tôi làm quen và phát triển WordPress từ năm 2008, cho đến nay thì đã có hơn 13 năm kinh nghiệm, thật không thể tin được. Tôi có đam mê và dành nhiều thời gian làm việc với WordPress mỗi ngày, hiện tại tôi đang phát triển giao diện và plugin cho WordPress.

Nếu bạn đang cần người làm trang web bằng WordPress? Hãy liên hệ với tôi ngay để được tư vấn nhé.