Xin chào, tôi là Lại Đình Cường!

Tôi lập trình WordPress từ năm 2008. Hiện tại, tôi đang tập trung phát triển pluginsgiao diện, cũng như làm mọi thứ về WordPress.

Lại Đình Cường