Công cụ Thông tin địa lý

Lấy thông tin địa chỉ hoặc chuyển đổi ID địa điểm thành địa chỉ có thể đọc được.

Nhập Google API key của bạn tại đây, nếu để trống hệ thống sẽ sử dụng API key mặc định.
Nhập địa chỉ mà bạn muốn lấy thông tin địa lý.
Kinh độ và vĩ độ

Nếu bạn muốn xem thêm chi tiết, vui lòng xem trang tài liệu để có thêm nhiều thông tin hơn.